Contact

Voor het insturen van gegevens

Ons fonds verzamelt geen privacy gevoelige gegevens. Deze gegevens verstuurt u naar door het fonds aangestelde onafhankelijke bewerkers, waarmee een Bewerkersovereenkomst is gesloten. Deze bewerkers zijn gehouden de aan hen toevertrouwde gegevens strikt vertrouwelijk te behandelen, conform de vereisten van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en Algemene Verordening Gegegevensbescherming (AVG).

De bewerker bewerkt de gegevens, waarna ze geanonimiseerd en geaggregeerd bij het fonds aan het projectdossier worden toegevoegd.

Wilt u (privacy gevoelige) gegevens voor een subsidieaanvraag insturen, neem dan eerst contact op met de manager van het O&O Fonds.

Contactgegevens