Ik heb iets voor u

Meer

Wie zijn wij

In 1998 heeft de voorganger van PostNL onze stichting in Amsterdam opgericht als Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds TPG, gevestigd te Den Haag. Onze stichting houdt kantoor in Den Haag. Sinds de statutenwijziging in 2015 werkt ons fonds sectoraal en richt het zich op activiteiten die voor de hele sector van belang zijn.

Lees hier meer over onze stichting en onze governance.

Het bestuur van ons fonds bestaat in 2018 uit de volgende personen:

  • Drs. J.J. Veldstra, voorzitter namens werkgevers
  • Drs. P.G.J. Dorrestijn, penningmeester namens werkgevers
  • G.L. Deleij, secretaris namens meerdere vakorganisaties

De manager zorgt voor de dagelijkse operationele activiteiten. Ons fonds heeft verder geen personeel in dienst.

Onze contactgegevens vindt u hier.

Onze activiteiten

Het fonds is ministerieel erkend om subsidie aan te vragen voor HR gerelateerde projecten van en voor aangesloten bedrijven. De subsidie wordt aangevraagd in het kader van door het Ministerie van SZW opengestelde regelingen. Dat kunnen EU regelingen (ESF) zijn, maar ook Nederlandse regelingen.

Meer informatie over onze werkwijze en de manier waarop wij over onze activiteiten verantwoording afleggen vindt u onder Governance.

Voor welke activiteiten kan onze stichting subsidie aanvragen?
Afhankelijk van de openstaande regeling kunt u denken aan subsidie voor:

  • (Interne) opleidingen
  • Omscholingstrajecten
  • Ziekteverzuimprogramma’s
  • Van werk naar werk trajecten
  • Intersectorale mobiliteit

Voorbeeld van projecten
Het fonds was alleen actief in de Regeling Co-financiering sectorplannen van SZW. Het goedgekeurde sectorplan Post en Koeriers heeft de titel “Op zoek naar (ver)binding”. De bijbehorende AO/IC en andere stukken die betrekking hebben op dit sectorplan vindt u hier. Berichtgeving van het Ministerie van SZW over ons sectorplan en andere sectorplannen vindt u op sectorplannen.nl. De looptijd van dit project is geëindigd op 4 juni 2017. Voor bedrijven uit de sector bestond gedurende de looptijd de mogelijkheid om alsnog toe te treden tot het samenwerkingsverband. In het sectorplan is subsidie aangevraagd voor de uitvoering van alle bovengenoemde maatregelen in het belang van de sector.

U kunt hier het rapport over Mobiliteit Post PRO downloaden en hier het rapport over Mobiliteit Post BZM.

Momenteel onderzoeken we of er belangstelling is bij bedrijven uit de sector voor deelname aan een nieuw ESF-DI subsidieprogramma over Duurzame Inzetbaarheid van personeel. U kunt uw belangstelling kenbaar maken via de email

Hoe komt u in aanmerking voor subsidie van uw activiteiten?
Welke activiteiten subsidiabel zijn wordt bepaald door de opengestelde regelingen. Lees hier meer over onze werkwijze.

Contact

Voor meer informatie:

Postbus 30250, 2500 GG Den Haag

06 14573393 (Manager dhr. M.M. Pennock)

info@postenkoeriersfonds.nlU kunt hieronder rechtstreeks een bericht sturen naar het O&O Fonds

Voor het insturen van gegevens:

Ons fonds verzamelt geen privacy gevoelige gegevens. Deze gegevens verstuurt u naar door het fonds aangestelde onafhankelijke bewerkers, waarmee een Bewerkersovereenkomst is gesloten. Deze bewerkers zijn gehouden de aan hen toevertrouwde gegevens strikt vertrouwelijk te behandelen, conform de vereisten van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en Algemene Verordening Gegegevensbescherming (AVG).

De bewerker bewerkt de gegevens, waarna ze geanonimiseerd en geaggregeerd bij het fonds aan het projectdossier worden toegevoegd.

Wilt u (privacy gevoelige) gegevens voor een subsidieaanvraag insturen, neem dan eerst contact op met de manager van het O&O Fonds.

© 2018 Alle rechten voorbehouden.